Medezeggenschapsraad


Ouders en teamleden hebben wettelijk inspraak in het beleid op school. Zij kunnen invloed uitoefenen op het beleid dat door bestuur en de directie wordt voorgesteld. De MR (medezeggenschapsraad) richt zich op schoolzaken, terwijl de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) zich richt op het bestuur (Amos).

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Elke school heeft een MR waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Vanuit betrokken scholen en ouders zitten afgevaardigden in een gemeenschappelijke MR (GMR). In de GMR zitten zowel ouders als personeelsleden. De GMR heeft als taak het beoordelen van het beleid van Amos dat voor alle of voor een meerderheid van de scholen geldt.

 

De medezeggenschapsraad

Zaken op schoolniveau worden voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad (MR). Ouders en leerkrachten kunnen in een medezeggenschapsraad meedenken over verschillende zaken. Samen met de directie wordt gekeken hoe het beleid van de school zo goed mogelijk kan worden ingezet. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) zijn de bijzondere bevoegdheden van de MR opgenomen. Er is geregeld wanneer een MR advies- of instemmingbevoegdheid heeft. Ook het schoolbestuur neemt niet ‘alleen’ beslissingen, maar luistert naar de argumenten die de MR naar voren brengt en houdt hier rekening mee in een uiteindelijk besluit over bepaalde zaken. Op onze school is ook een MR. Bij ons bestaat de MR uit twee ouders en twee leerkrachten (ouders: Liselot Ulijn en Roos Gerritsen, personeel: Michelle Louwris en Monique van der Roest).

Overleg en openheid

Een van de doelstellingen van de MR is het scheppen en in stand houden van een klimaat van openheid en onderling overleg. Naast de vergaderingen met de voltallige MR vinden er ook gesprekken plaats tussen de directie en de afzonderlijke MR leden. Ieder lid heeft zijn eigen aandachtsgebied. Op deze manier kan de MR in een vroegtijdig stadium geïnformeerd worden over zaken die spelen en kunnen we daar tijdig op inspelen. Ook bestaat er zo de mogelijkheid om wat langer van gedachten te wisselen over een bepaald onderwerp. Deze voorbesprekingen maken dat de vergaderingen met alle leden soepel en effectief verlopen.

 

Contactinformatie

De MR is niet bedoeld om problemen of klachten van individuele ouders of kinderen op te lossen. Die bespreekt u met de betreffende leerkracht of met de directie van de school. U kunt wel bij de MR terecht wanneer u zich zorgen maakt over meer structurele zaken die in de klas of op school spelen. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie hebben over de MR dan kunt u ons bereiken via onze mailbox: MR.Neptunus@amosonderwijs.nl

 

Prioriteiten van de MR Daltonschool Neptunus 2017-2018

 

1. Thema Openheid en Communicatie

Doelstellingen:
a. Stimuleren communicatie tussen Schoolleiding en Ouders
b. Stimuleren communicatie tussen Schoolleiding en Leerkrachten

Activiteiten 2017-2018 tav dit thema:
→ Advisering directie op basis van ouder- en leerkrachten-input Voor de Leerkrachten; werkklimaat & interne communicatie Voor de Ouders; informatievoorziening over de persoonlijke ontwikkeling samen met kind bv portfolio gesprekken
→ Vaste rubriek in School Nieuwsbrief
→ Eenmaal per 2 jaar MR- onderdeel in Scholen-met-succes enquête, deze zal dit jaar worden afgenomen.

2. Thema Advisering en Instemming

Doelstellingen:
a. Advisering van Schoolleiding
b. Bevorderen pedagogisch klimaat

Activiteiten 2017-2018 tav dit thema:
→ Instemming en advisering van schoolleiding conform jaarplanning
→ Advisering van schoolleiding tav Onderwijskundig jaarplan
→ Agenderen van speciale aandachtspunten en zorgpunten van leerkrachten en ouders
Voor de Leerlingen; brede talentontwikkeling & uitdaging als werk klaar is
→ Aandacht voor Leefstijl. MR zal zich laten informeren door de directie over de inhoud van Leefstijl.
→ Aandacht voor de ontwikkeling van het schoolplein. MR zal zich door de directie laten informeren over de voortgang en adviseren over de inhoud m.b.t. het schoolplein.

3. Thema Kwaliteitsschool Hoe blijven we de school waar je je kinderen graag heen laat gaan profileren we ons ook zo.

Doelstellingen:
Behouden en versterken kwaliteitsschool
Behouden van marktaandeel door profilering en externe communicatie over de sterke punten van de school, waaronder Dalton en WNT-profiel

Activiteiten 2017-2018 t.a.v. dit thema:
- Adviseren van directie over profilering en communicatie ten behoeve van een duurzame leerlingeninstroom.
- Adviseren van directie over gezondheid/vitaliteit van kinderen op school.